زمانی که نامنظمی دندان ها بسیار زیاد باشد، چاره ای جز کشیدن دندان ها برای مرتب کردن آن ها نیست. با کشیدن دندان، فضا برای مرتب کردن سایر دندان ها فراهم می شود و در نهایت تمامی فضا ها بسته می شوند.