Shahab Kavousinejad

Tahereh Hosseinzadeh Nik

AtefeSaffar Shahroudi (نویسنده مسئول)

خلاصه

مقدمه

 عوامل مختلفی شامل خواص کامپوزیت به کار رفته و  میزان فیلر، حجم کامپوزیت باند شده، خواص فیزیکی سیم ریتینر و کنترل ایزولیشین در هنگام باندینگ بر روی استحکام باندینگ و میکرولیکیج ریتینر های ثابت اثر دارند. هدف این مطالعه، بررسی میکرولیکیج و استحکام باند دو وایر 0.0175 twisted  (Twisted) و 0.028 x .0.008 Ribbon dead soft wire  (ribbon) با دو ادهزیو GC ortho connect flow (OF)و Transbond XT (XT)است.

مواد و روش ها

این مطالعه آزمایشگاهی بر روی 132 انسیزور پایین انسان (96 نمونه برای استحکام باند و 36 نمونه برای میکرولیکیج) انجام شد. با استفاده از سیم ribbon  و twisted و ادهزیو OF و XT، نمونه ها به 4 گروه تقسیم شدند. برای بررسی استحکام باند از دستگاه UTM استفاده شد. برای بررسی میکرولیکیج از روش dye penetration توسط فوشن 0.5 درصد استفاده شد. آنالیز داده ها با روش Two-Way ANOVA انجام شد. حد معنی داری کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.

یافته ها

بین استحکام باند گروه های مطالعه، تفاوت معنادار دیده نشد (p-Value > 0.05) اما میکرولیکیج گروه های XT و OF در هر دو اینترفیس مینا-ادهزیو (EA) و سیم-ادهزیو (WA) با یکدیگر اختلاف معنادار داشتند (p-Value < 0.001).

نتیجه گیری

 نوع ادهزیو در میکرولیکیج اثر دارد و میکرولیکیج ادهزیو OF در هر دو مرز EA و WA بیشتر از XT است اما نوع سیم در میکرولیکیج اثر ندارد. کامپوزیت OF خصوصیات استحکام باند مشابه XT دارد اما میکرولیکیج بیشتر آن، شاید استفاده در دراز مدت را با محدودیت مواجه کند.

کلمات کلیدی: Lingual fixed retainer, Micro leakage, Orthodontic composites, Bond strength

مطالعه کامل مقاله: Comparison of microleakage and shear bond strength of ribbon and twisted wire retainers bonded on human mandibular incisors with two different types of adhesives with and without primer: An in-vitro study – ScienceDirect