بررسی سیستماتیک روش‌های تعیین بلوغ اسکلتی بر اساس مهره‌های گردنی

Journal of “Regeneration, Reconstruction & Restoration” (Triple R), Vol. 3 No. 1 (2018),

Published 4 January 2020

مقدمه: از آنجایی که تعیین بلوغ اسکلتی با بررسی تقعر در سطح تحتانی مهره های گردنی و ارزیابی شکل مهره ها یک مطالعه ذهنی و کمی است، این مرور سیستماتیک به منظور ارزیابی روش های جدید کمی و عینی با استفاده از مهره های گردنی برای تعیین بلوغ اسکلتی انجام شد.

مواد و روش‌ها: برای یافتن مطالعاتی که از ژانویه 2000 تا ژانویه 2019 به زبان انگلیسی منتشر شده بودند، کلمات کلیدی مرتبط در پایگاه‌های Pubmed و Cochran جستجو شدند و بلوغ اسکلتی بر اساس مهره‌های گردنی را با روش‌های مدرن ارزیابی کردند. همچنین، منابع مطالعات وارد شده، جستجوی سایر مطالعات مرتبط بود.

یافته‌ها: از مجموع 1371 عنوان، 27 عنوان با غربالگری اولیه انتخاب شدند. ارزیابی متون کامل منجر به گنجاندن 13 مقاله شد. از میان مقالاتی که در این مرور گنجانده شده است، سه مطالعه از تصاویر CBCT و مطالعه دیگری از سفالوگرام جانبی استفاده کردند. یک مطالعه ارزیابی مهره های گردن را در نمای محوری تصاویر CBCT انجام داد در حالی که ارزیابی دیگری در نمای ساژیتال بود. اکثر مطالعات از مدل رگرسیون برای تعیین سن استخوانی مهره ها استفاده کردند و سپس آن را با سن اسکلتی بدست آمده از رادیوگرافی مچ دست مقایسه کردند.

نتیجه‌گیری: از آنجایی که روش‌ها و اندازه‌گیری‌ها در مطالعات وارد شده متفاوت بود، نمی‌توان در مورد روش تعیین سن اسکلتی بر اساس مهره‌های گردن به نتیجه قطعی رسید. استفاده از ترکیبی از علائم بلوغ همراه با مراحل رشد مهره های گردنی به منظور تعیین بلوغ اسکلتی تا ارائه یک روش کمی و معتبر پیشنهاد می شود.

واژه‌های کلیدی: سن استخوانی مهره‌های گردنی سن اسکلتی بلوغ اسکلتی

https://www.researchgate.net/publication/344190397_A_systematic_review_of_methods_to_determine_skeletal_maturation_based_on_cervical_vertebrae