ارزیابی سفالومتری مراکز چرخش فک بالا و فک پایین بعد از جراحی فک بالا و فک پایین

Authors

زمینه و هدف: با توجه به تاثیر قابل توجه درمان ارتودنسی و جراحی بر روی صورت بیماران، پیش بینی دقیق نتایج جراحی از اهمیت بالایی برخوردار است.

هدف: هدف از این مطالعه تعیین مرکز چرخش فک بالا و فک پایین و فاصله آن تا مرکز کندیل (CC) در بیمارانی بود که همزمان با عمل جراحی ادونسمنت یا ست بک فک پایین تحت عمل جراحی ایمپکشن فک بالا قرار گرفتند و همچنین تعیین ارتباط بین مرکز چرخش فک بالا (MxCR) با مرکز چرخش فک پایین (MnCR) و جهت چرخش در بخش های دیستال و پروگزیمال مندیبل می باشد.

روش : سفالوگرام جانبی قبل و بعد از عمل 24 بیمار بالغ غیر سندرمی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از تریس سفالومتری، MxCR به عنوان محل تلاقی خطوط ANS-PNS (قبل از عمل) و ANS’-PNS (پس از عمل) قرار گرفت. MnCR با استفاده از روش Reuleaux، جایی که نیمسازهای عمود بر خطوط B-B و Go-Go به هم می رسند، در نظر گرفته شد. با استفاده از تحلیل آماری همبستگی و مقایسه، تمام مختصات نقاط و مراکز چرخش مقایسه شد.

یافته ها: میانگین فاصله MnCR تا CC مقدار 10.45 سانتی متر و میانگین فاصله MxCR تا CC مقدار 8.39 سانتی متر بود. MxCR و MnCR در صفحه افقی همبستگی مثبت و در صفحه عمودی همبستگی منفی داشتند، اما این همبستگی ناچیز بود (0.05 > P). علاوه بر این، به نظر می‌رسد الگوی خاصی در جهت چرخش بخش‌های پروگزیمال و دیستال فک پایین وجود نداشته باشد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد: (1) مرکز چرخش محاسبه شده برای فک پایین پس از جراحی دو فک در ناحیه کندیل قرار نداشت. اما به طور کلی هر زمان که MxCR به ANS نزدیکتر بود، MnCR بیشتر در جلو قرار می گرفت. (2) در بیماران با کاهش فاصله بین MxCR و خط SN، مرکز چرخش MnCR بالاتر قرار می گیرد. همچنین، هر زمان که فاصله MxCR از کندیل بیشتر بود، فاصله MnCR تا کندیل نیز بیشتر بود. (3) جهت چرخش در بخش های پروگزیمال و دیستال مندیبل الگوی خاصی نداشت.

مطالعه کامل مقاله: Cephalometric Evaluation of Maxillary and Mandibular Centers of Rotation Subsequent to Maxillary and Mandibular Surgery (ijorth.com)