Arezoo Mahdian 1Yaser Safi 2Kazem Dalaie 3Shahab Kavousinejad 4Mohammad Behnaz 5

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی همبستگی سن اسکلتی بر اساس مرحله بلوغ مهره های گردنی (CVM) و بلوغ سوچور میانی کام (MPS) در یک جمعیت ایرانی انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه مقطعی تحلیلی بود. تعداد 93 نمونه وارد شد. از بیمارانی که در مراحل CS3 تا CS6 از روش CVM بودند و بر اساس معیارهای ورود، CBCT و لترال سفالومتری داشتند، نمونه‌گیری شد. بلوغ MPS بر اساس تصاویر CBCT ارزیابی شد. در طبقه بندی بلوغ MPS پنج مرحله (A-E) وجود دارد و جوش خوردن سوچور در مرحله D اتفاق می افتد. در مرحله E سوچور کاملاً جوش می خورد. مرحله CVM (CS1-6) نیز بر اساس سفالوگرام های جانبی ارزیابی شد. داده ها با استفاده از همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری 0.05 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: در مجموع 51 زن با میانگین سنی 14.98 ± 4.806 سال و 42 مرد با میانگین سنی 15.79 ± 5.135 سال در این مطالعه شرکت کردند. ضریب همبستگی بین مرحله CVM و بلوغ MPS در زنان 0.691 و در مردان 0.754 بود (0.001 > P). مرحله D با CS4 در ارتباط بود.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که مراحل CVM با بلوغ MPS همبستگی مثبت معنی‌دار اما متوسطی دارد. تا مرحله CS3، سوچور فیوز نشده است و در مرحله CS6، سوچور قطعا فیوز شده است.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212443820300242