دانستن لندمارک های تصاویر رادیوگرافی خارج دهانی برای دانشجویان، دندان پزشکان و متخصصین از واجبات هست. در تمامی رشته های دندان پزشکی، باید لندمارک های خارج دهانی که بعضی آناتومیک و بعضی constructed هستند را بدانیم. شکل های زیر از رادیولوژی وایت فارو استخراج شده است.