ایجاد نمای سفید مخاط ناشی از:

1.افزایش تولید کراتین (هیپر کراتوز)

2.افزایش ضخامت غیرنرمال اما خوش خیم لایه خاردار (آکانتوز)

3.تجمع داخل و یا خارج سلولی مایعات در اپی تلیوم

4. میکروب ها خصوصا قارچ ها که منجر به تجمع مواد خارجی بر روی مخاط نظیر تشکیل غشاء کاذب و یا غشاء فیبرینولکوسیته می شوند. این حالت بخصوص زمانی ایجاد میگردد که مخاط دهان یکدست و سالم نبوده و حالت زخم ارزیون یا آتروفی داشته باشد. در این حالت معمولا با کشیدن گاز استریل بر روی ضایعه غشاء کنده شده و رنگ طبیعی مخاط یا مخاط قرمزتر و یا مخاط خونریزی دهنده آشکار میشود.

5.افزایش ضخامت اپیتلیوم به شکلی که مانع دیده شدن عروق خونی زیر مخاطی گشته و به این ترتیب رنگ مخاط از صورتی به سفید متمایل میگردد.

ظاهر قرمز چرا ایجاد می شود؟

.1آتروفی اپی تلیوم مخاط باشد که مشخصه آن کاهش تعداد سلول های اپی تلیال است. .2به دنبال افزایش خونرسانی ناشی از گشادی عروق و یا پرولیفراسیون عروقی.

ضایعات سفید و قرمز شامل چه چیز هایی هستند؟

بیماری های عفونی    

  کاندیدیازیس دهانی                   

ضایعات پیش بدخیم      

لکوپلاکیا و اریتروپلاکیا

فیبروز زیر مخاطی    

بیماری های ایمونوپاتولوژیک      

واکنش های لیکنوئید

   لیکن پلان دهانی

ضایعات لیکنوئیدی ناشی از دارو

  ضایعات لیکنوئیدی ناشی از GVHD

   لوپوس اریتوماتوز

واکنش های آلرژیک        

  ضایعات لیکنوئید تماسی

واکنش به خمیر دندان و کلرهگزیدین

واکنش های توکسیک   

واکنش به تنباکو بدون دود

کام سیگاری 

واکنش به ترومای مکانیکی

عادت جویدن گونه یا Morsicatio

هیپرکراتوز اصطکاکی

سایر ضایعات

–زبان مهاجر خوش خیم ( زبان جغرافیایی) –لکوادم –خال سفید اسفنجی –زبان مودار